Privacybeleid

Hanse BV, gevestigd aan De Weel 13 4306 NV Nieuwerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Weel 13
4306 NV Nieuwerkerk
Telefoon +31111641333
https://www.hansegroep.nl

Contactpersoon privacy

Marlinde Eichler
meichler@hansestaalbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hanse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meichler@hansestaalbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hanse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Hanse neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hanse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanse verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hanse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Via deze website wordt gebruik gemaakt van analytische cookies.  Een cookie wordt als tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Door middel van deze cookies kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van onze website analyseren en aan de hand daarvan onze website optimaliseren.

Camerabeelden

Op en om het terrein van Hanse B.V. staan diverse camera’s opgesteld, met als doel de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Hanse B.V.

Camera’s staan opgesteld op de volgende locaties (hiervan wordt ook melding gemaakt bij de locaties zelf):

De beelden worden niet verstrekt aan derden en staan alleen opgeslagen op de bij Hanse aanwezige recorder(s). Binnen de maximale bewaartermijn van 4 weken zullen de beelden verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hansestaalbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hanse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hanse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@hansestaalbouw.nl